Skip to main content

Stichting Pamoja Nguvu-Samen Sterk (hier verder Pamoja Nguvu) geeft om uw privacy en verwerkt door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Pamoja Nguvugaat zorgvuldig om met de informatie die over u is verzameld en steltuw persoonsgegevens nooit voor commerciëledoelstellingen ter beschikking aan derden. Hieronder kunt u lezen welke gegevens Pamoja Nguvuverzamelt, waarom die gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden verzameld, gedeeld en beschermd.

Website
Onze website www.microkrediettanzania.nl en www.microfinancetanzania.comis ontwikkeld door Brewwwers en wordt door hen gehost. Brewwwers heeft toegang tot de persoonsgegevens die u via de website aan ons beschikbaar stelt, om ons (technische) ondersteuning te bieden. Brewwwers zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Brewwwers is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Donateurschap
Donaties via de website worden verwerkt met Mollie Payments. Mollie Payments garandeert volledige beveiliging van uw gegevens. Wij vragen u vrijwillig uw NAW-gegevens achter te laten, zodat wij u kunnen bedanken. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.Persoonsgegevens die u aan Pamoja Nguvu verstrekt t.b.v. een schenkingsovereenkomst worden verwerktdoor de stichting Happy Watoto Homes and Schools, waar Pamoja Nguvu onderdeel van uitmaakt.Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeldvolgens de AVG van Happy Watoto. Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld, anders dan een notaris van uw keuze en uitsluitend indien u expliciet daartoe opdracht heeft gegeven.

SEPA incasso
Voor het automatisch incasseren van maandelijkse/jaarlijkse donaties maken we gebruik van Siel. Dit gebeurtuitsluitend nadat u een schenkingsovereenkomst met ons bent aangegaan en u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Siel verwerkt uw persoons-en betaalgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen. Siel behoudt zich het recht voor deze gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen m.b.t. de bescherming van uw gegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Siel’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Siel bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Nieuwsbrieven
Stichting Pamoja-Nguvu-Samen Sterk// Oosterhoutlaan 10, 2012 RB Haarlem // jacqueline_pamoja@outlook.com5. NieuwsbrievenPamoja Nguvu verstuurte-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden. Onderaan iedere nieuwsbrief die geautomatiseerd is verzonden ziet u de ‘afmelden’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

B. Doel van de gegevensverwerking

1. Algemeen doel van de verwerkingPamoja Nguvu gebruiktuw gegevens niet voor (gerichte) marketing.Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Pamoja Nguvu of een eed of wettelijke verplichting.

2. Automatisch verzamelde gegevensGegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

3. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoekIn voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

4. BewaartermijnenPamoja Nguvu bewaart uw gegevens zolang u betrokken wilt blijven bij onze stichting. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat niet langer wenselijk te vinden.Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij schenkingsovereenkomsten met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw gegevens en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt:
–recht op vergetelheid
–recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en/of verwijderen
–recht om uw persoonsgegevens over te dragen
–recht op beperking van verwerking
–bezwaar maken tegen bepaald gebruikIn beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieënvan uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een

ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieënvan gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Als uvragen heeftover uwpersoonsgegevens of deze wilt inzien/wijzigen/verwijderen kunt ualtijd contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

7.Klachten dienen Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Ukunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.In geval wijziging van de privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contactgegevens
Stichting Pamoja-Nguvu-Samen Sterk
t.a.v. Jacqueline de Bruijn
Oosterhoutlaan 10
2012 RB Haarlem
jacqueline_pamoja@outlook.com